ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


ZONE Klaszter Nonprofit Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata, amely hatályos 2020.05.01-től visszavonásig.

A ZONE Klaszter Nonprofit Kft. elkötelezett, hogy tiszteletben tartsa partnerei adatkezeléshez kapcsolódó jogait. A Klaszter a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi működése során. A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

Tartalomjegyzék

I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei
I./1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
I./2. Milyen elveket tart fontosnak a Klaszter a személyes adatai kezelése során?
I./3. Az érintettek kategóriái
I./4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?
I./5. Milyen jogai vannak a Klaszter által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
I./6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Klaszter által kezelt személyes adataival összefüggésben?
II. Az adatkezelés egyes esetei
II./1. Jelentkezés a ZONE Klaszter Nonprofit Kft. által szervezett szakmai képzésekre, programokra, illetve szakmai anyagok továbbításával összefüggő tájékoztatás
II./2. Kapcsolatfelvétellel és Marketing célú megkeresésekkel összefüggő tájékoztató
III. Sütik adatkezelése

I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A személyes adatait (a továbbiakban: Klaszter) mint adatkezelő, illetve nevében és utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.


Az adatkezelő megnevezése:
ZONE Klaszter Nonprofit Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Mihály utca 4/a.
Adószám: 26278184-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 321638

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:
képviseli: Nemes Roland
E-mail cím: roland.nemes@zonecluster.eu


2. Milyen elveket tart fontosnak a Klaszter a személyes adatai kezelése során?

A Klaszter garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Info tv-ben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását. A Klaszter az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, partnerei személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. A szolgáltatás biztosításának érdekében csak az adatkezelés céljai szempontjából releváns, az előre meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor a szolgáltatás céljainak eléréséhez szükséges ideig. A partnereik által megadott személyes adatoknak azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a megadását követően a Klaszter felel.


3. Az érintettek kategóriái

A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat igénybevevő személyek.

4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Klaszter az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek. A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek továbbításra más adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Klaszter a felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. Milyen jogai vannak a Klaszter által kezelt személyes adataival kapcsolatban?


Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap:
- tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
- helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
- törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
- az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
- tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Klaszter a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Klaszter által kezelt személyes adataival összefüggésben?


A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

II. Az adatkezelés egyes esetei


1. Jelentkezés a ZONE Klaszter Nonprofit Kft. által szervezett szakmai képzésekre, programokra, illetve szakmai anyagok továbbításával összefüggő tájékoztatás


Adatkezelés célja
Az Érintettek adatainak kezelése webinarra történő jelentkezés, és kapcsolódó szakmai anyagok kiküldése céljából.

Adatkezelés időtartama
A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre
Az érintettek neve, email címe, IP címe, illetve amennyiben külön meg kívánja adni, telefonszáma.

2. Kapcsolatfelvétellel és Marketing célú megkeresésekkel összefüggő tájékoztató


Adatkezelés célja
A ZONE Klaszter Nonprofit Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó információ és marketing célú megkeresések, így marketing kampányokról történő tájékoztatás és azokban történő részvétel.

Adatkezelés időtartama
A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre
Az érintettek neve, email címe, IP címe.

Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics külső szervere segíti ezen regisztrációs honlapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Mely személyek vesznek-e részt adatfeldolgozóként a személyes adatok kezelésében, milyen módon történik az adatfeldolgozás?

Adatkezelő egyben adatfeldolgozónak is minősül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor. Az adatkezelés során Adatkezelő más adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi:

- Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Tárhelyszolgáltató (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)
- Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.Dublin, D04 E5W5)
- BPD Group Kft. webfejlesztés (2200 Monor, Dózsa György utca 3.)
- The Rocket Science Group, LLC levelezőrendszer, hírlevél küldés (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Adatfeldolgozók Érintett összes, Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatához hozzáférhetnek.

III. Sütik adatkezelése


Az adatkezelés célja
A Klaszter a www.zonecluster.eu honlap látogatottsági adatait kívánja megfigyelni, hogy ez által a honlapot felhasználóbaráttá tehesse, fokozza a honlap elérhetőségét, egyszerűsítse az információk fellelésének folyamatait. Ezen felül információt szerez a honlap látogatóinak szokásairól. Ehhez a Szolgáltató úgynevezett sütiket vagy más néven cookie-kat használ.

Adatkezelés tartalma
A Klaszter a www.zonecluster.hu oldalon az alábbi típusú sütiket alkalmazza:
A honlap használatához nélkülözhetetlen sütik: a Szolgáltató ezek nélkül nem tudja a honlapot a látogatók számára elérhetővé tenni, a honlap látogatásához elengedhetetlenül szükségesek, a böngésző bezárásával azonnal törlődnek a látogatók eszközéről.

Funkcionális és teljesítményt biztosító sütik: ezek a programok figyelik a honlapon való böngészést és egyszerűbben elérhetővé teszik a preferált oldalakat a későbbi elérés érdekében. Ezen felül a Szolgáltató statisztikai adatokat kap arról, hogy egyes látogatók milyen gyakorisággal használják a honlapot, amelyről a Google Inc. a Google Analytics segítségével statisztikai kimutatásokat küld a Szolgáltató részére.
Kényelmi sütik: ezek olyan programok, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy a honlap élményét személyre szabottabbá tegye, valamint lehetővé teszi azt is, hogy a Szolgáltató a honlapot továbbfejlessze. Ezeket a sütiket a honlap látogatóinak eszközei tárolják, maguk gondoskodhatnak törlésükről, de egyes személyek azonosítására, profilozásra egyébként nem alkalmasak.